Giới thiệu truyện

trọng sinh lại 8 năm trước để báo thù . . .