Cho tui kết đan nào

đột phá thất bại cảm thấy không vui1

Bình Luận